Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Държавни съдебни изпълнители
Полезна информация:
Държавни съдебни изпълнители - функции

     Изпълнителният процес е предназначен да даде защита и да наложи санкция по повод липса на доброволно изпълнение, като достави дължимото на правоимащия чрез принуда, упражнена спрямо длъжника по предписания от закона ред.

     Основната функция на Съдебноизпълнителната служба е принудително изпълнение върху имуществото на длъжниците за събиране на парични задължения и изпълнение на непарични задължения чрез предвидени в Гражданския процесуален кодекс действия – изпълнителни способи.

     Изпълнението на парични вземания включва следните способи – изпълнение върху движими вещи (запор, опис и продан чрез магазин или борса; чрез явен търг с устно наддаване или по реда на публичната продан на имот); изпълнение върху недвижими вещи (възбрана, опис и публична продан); изпълнение върху вземания на длъжници от трети лица се осъществява чрез запор на вземания, запор върху ценни книжа и запор върху дялове от търговски дружества, изпълнение върху вещи в съпружеска общност.

     Изпълнението на непарични вземания включва способи като – принудително отнемане на вещи (предаване на движими вещи) и въвод във владение на недвижим имот. Изпълнението на определено действие като способ на принудително изпълнение се прилага в случаите, когато длъжникът е осъден да изпълни определено действие или да се въздържа от извършването на определено действие. С помощта на съдебния изпълнител взискателят получава нужното съдействие за изпълнение на съответното действие, респективно въздържане от извършване на постановеното в съдебното решение действие.

     В правомощията на съдебния изпълнител е и предаването на деца и осъществяването на режима на свиждане с дете.

     Във всички случаи, с изключение на изрично предвидените в закона, абсолютна предпоставка за започване на изпълнително производство и образуване на изпълнително дело е наличие на изпълнителен лист, издаден от съответния съд.
 


Приемно време: всеки делничен ден, с изключение на сряда: от 9:00 - 10:30 ч. и от 15:30 - 17:00 ч.

СЪДЕБНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НЯМАТ ПРАВО ДА ДАВАТ  КОНСУЛТАЦИИ!

В приемното време, при съдебните изпълнители можете да направите справки, които
не могат да бъдат извършени в съответното деловодство или да получите уточнения
по дадени указания от съдебния изпълнител.

*Държавните съдебни изпълнители не са съдии и нямат правораздавателни функции.
 

Държавен Съдебен Изпълнител Участък Деловодители ДСИ
Кирил Михайлов 5 Ваня Величкова
Мария Захова 6  Ваня Величкова
Владимир Дражев 7 Борислава Димитрова
Силвия Маринчева 9 Карина Чебишева
Калин Драмов  10 Юлия Каранешева
Донка Генчева 12  Карина Чебишева
Мирослава Владимирова 13  Светла Горянова
Петър Богданов 15  Искра Димитрова
Мария Колева 16 Бойка Лазарова
Стефка Алексиева 17 Бойка Лазарова
Кристиана Добрева 18 Снежана Тулечка
Наталия Глухарова 19  Светла Горянова
Диана Иванова 20 Снежана Тулечка
Жана Петрова 21  Милена Попова
Бойка Кирова 22 Искра Димитрова
Елена Тусова 23 Виолета Добринова
Симеон Симеонов 24 Дора Панова
Александър Бижев 25 Дора Панова
Светослава Ценкова 27 Милена Попова
Лозетина Янкова
/ръководител ДСИ/
28 Юлия Каранешева
Красимир Даров 29 Борислава Димитрова
 
 
*Участък – означение, аналогично на съдебен състав. От февруари 2009 г. е изоставен
принципа на райониране и делата се разпределят между съдебните изпълнители на случаен
принцип.

 


Обновено на 17.06.2020 г. в 16:45 ч.