Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Съдебни поръчки/Letter Rogatory
Съдебни поръчки

чл. 25 от ГПК
(1) Когато се налага събиране на доказателства вън от района на съда, той може да делегира събирането им на местния районен съд.
(2) Съдът съобщава на делегирания съд срока, до който доказателствата трябва да бъдат събрани, и по възможност деня на следващото заседание по делото.
(3) Делегираният съд уведомява незабавно делегиращия съд за всички обстоятелства, които забавят или препятстват изпълнението на поръчката.
(4) Делегираният съд се произнася с определение по всички въпроси във връзка с изпълнението на делегацията.

чл. 2 от НПК
(2) Наказателно-процесуалният кодекс се прилага и при изпълнението на съдебни поръчки на друга държава, направени по силата на договор или при условията на взаимност.

Служители, които обслужват съдебните поръчки в Софийския районен съд:

за Гражданско отделение
Васка Ерменкова
Телефон: 02 8955 592
E-mail: Vaska.Ermenkova@srs.justice.bg
за Наказателно отделение
Евгения Гачева
Телефон: 02 8954 500
E-mail: Evgenia.Gacheva@srs.justice.bg


Letter rogatory

Art. 25 from Civil Procedure Code
(1) Where evidence has to be taken outside the geographical jurisdiction of the court, the court may commission the territorial regional court to take the said evidence.
(2) The court shall communicate to the commissioned court the time limit wherewithin the evidence must be taken and, if possible, the day of the next succeeding hearing of the case.
(3) The commissioned court shall notify the commissioning court forthwith of all circumstances which delay or impede the fulfilment of the commission.
(4) The commissioned court shall render a ruling on all questions in connection with the fulfilment of the commission.

Art. 2 from Criminal Procedure Code
(2) The Criminal Procedure Code shall also apply in the execution of commissions rogatory of another state transmitted by virtue of an agreement or through reciprocity.


Еmployees who work with letters rogatory in Sofia Regional Court:

for Civil department
Vaska Ermenkova
Phone: +359 2 8955 592
E-mail: Vaska.Ermenkova@srs.justice.bg
for Criminal department
Evgenia Gacheva
Phone: +359 2 8954 500
E-mail: Evgenia.Gacheva@srs.justice.bg


Обновено на 05.03.2020 г. в 10:29 ч.