Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
Бюро за съдимост
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ при Софийския районен съд
бул. „Генерал Михаил Д. Скобелев“ № 23, ет. 1,
Тел.:
Работно време: Всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа (без почивка)
 
Правна уредба:
НАРЕДБА № 8/26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на Бюрата за съдимост (издадена от Министерството на правосъдието)
 
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ?
Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от Бюрото за съдимост при Софийския районен съд по искане на конкретно физическо лице, който съдържа информация за съдимостта на физическите лица – осъждани ли са за извършени престъпления, включително за осъжданията, за които лицата са реабилитирани, когато това се изисква от закона.
То се различава от справката за съдимост, която се издава със служебна цел по искане на държавни органи.
 
КОГА СЕ ИЗИСКВА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ?
Най-често свидетелство за съдимост се изисква при постъпване на работа, за получаване на определени разрешителни – за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект и др.
 
КАКЪВ Е СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ?
Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.
 
КОЙ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕТО В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ?
Всеки български гражданин, с изключение на родените в чужбина и с неизвестно месторождение.
Заявлението може да се подаде:

  • Лично;
  • Чрез родител, дете, брат/сестра, съпруг – в този случай се прилага изрично писмено пълномощно.
  • Чрез упълномощено лице (извън тези по т. 2) – в този случай се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.
 
КЪДЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕТО И КЪДЕ СЕ ПОЛУЧАВА СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ?

  • Родените извън гр. София подават заявлението на Гише 27.
  • Родените в гр. София подават заявлението на Гише 28 или Гише 29.
  • Готовите свидетелства за съдимост се получават на Гише 26.
Родените в чужбина подават заявленията (изтегли образеца от тук) и получават свидетелствата за съдимост в Дирекция „Регистри”, Отдел „Централно Бюро съдимост и апостил” на Министерство на правосъдието на ул. „Аксаков” № 5 (всеки работен ден от 9:00 часа до 11:00 часа и от 14:00 часа до 16:00 часа).
 
КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ?
1. Заявление по образец (изтегли
от тук);
2. Лична карта (копие не е необходимо);
3. Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 5 лева – 2 екземпляра (таксата можете да заплатите по сметка на СРС в ЦКБ: IBAN – BG 78 CECB 9790 3143 8974 01; BIC – C E C B B G S F, като посочите трите имена и ЕГН на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост; както и в банковия клон на ет. 1 в сградата, където се помещава Бюрото за съдимост).
3.1. Платена такса на ПОС терминал, находящ се на Гише 27, 28 и 29, в размер на 5 лв.

КОГА ЩЕ Е ГОТОВО СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА СЪДИМОСТ?
Свидетелство за съдимост се издава по възможност в деня на поискването. Тъй като е необходимо да бъде извършена проверка в бюлетините за съдимост и бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс, съхранявани в Бюрото за съдимост по месторождението на заявителя, издаването може да стане до три работни дни от постъпване на заявлението
 
ЕЛЕКТРОННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
Издава се от Министерство на правосъдието
Електронно свидетелство за съдимост могат да заявят и да получат гражданите на Република България, за които не са издавани бюлетини за съдимост и/или за наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс.
Електронното свидетелство за съдимост има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено в писмена форма.
За идентификация на лицето, електронното свидетелство за съдимост съдържа ЕГН и три имена на български и английски език по документ за самоличност.
За заявка на електронно свидетелство за съдимост е необходим електронен подпис.
Електронното свидетелство за съдимост можете да заявите на специализирания сайт на Министерството на правосъдието:
https://cs.mjs.bg/

Посещения:
hit Counter

Обновено на 28.03.2019 г. в 15:37 ч.