Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Съдебни заседатели
            Конституция на Република България
 
Чл. 123. В определени от закона случаи в правораздаването
участват и съдебни заседатели.

 
Закон за съдебната власт
Раздел II
Съдебни заседатели

Чл. 66. (1) В случаите, определени със закон, в състава на съда, който разглежда делото като първа инстанция, участват и съдебни заседатели.
(2) Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите.

Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:
1. е на възраст от 21 до 68 години;
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;
3. има завършено най-малко средно образование;
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
5. не страда от психически заболявания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.
(3) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Съдебен заседател не може да бъде лице, което:
1. е съдебен заседател в друг съд;
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Чл. 67а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) Не по-късно от 8 месеца преди изтичане на мандата на съдебните заседатели общите събрания по чл. 68б определят броя на съдебните заседатели за съответните съдилища, като вземат предвид:
1. броя на делата, които всеки първоинстанционен съд е разгледал в предходната година със съдебни заседатели;
2. становището на председателя на всеки първоинстанционен съд относно тенденциите на увеличение или намаление на тези дела.
(2) При условията на ал. 1 общото събрание на съдиите от апелативния специализиран наказателен съд определя броя на съдебните заседатели за специализирания наказателен съд, които се избират от Столичния общински съвет.
(3) Броят на предложените от общинските съвети кандидати за съдебни заседатели не може да бъде по-малък от определения от общите събрания по чл. 68б брой на съдебните заседатели за съответния съд.

Чл. 67б. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) В срок 6 месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели председателите на окръжните и апелативните съдилища и на апелативния специализиран наказателен съд съобщават на общинските съвети броя съдебни заседатели, които трябва да бъдат избрани.

Чл. 68. (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., изм., бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) В срок 5 месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на съответните общини и общински съвети, а при липса на такива – по друг подходящ начин, откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане. В същия срок общинските съвети избират комисии, които извършват проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, и изготвят доклад.
(2) Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 1, може да се кандидатира за съдебен заседател.
(3) Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:
1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3. свидетелство за съдимост, издадено за кандидатстване за съдебен заседател;
4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
6. мотивационно писмо;
7. писмено съгласие;
8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
(4) Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Чл. 68а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) Общинските съвети или определени от тях комисии изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да задава въпроси.
(2) Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
(3) Когато изслушването е проведено от комисия, тя съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.
(4) Общинските съвети в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общите събрания на окръжните и апелативните съдилища, а Столичният общински съвет – и на общото събрание на апелативния специализиран наказателен съд.

Чл. 68б. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Съдебните заседатели се избират за:
1. районните съдилища – от общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд;
2. окръжните съдилища – от общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд;
3. специализирания наказателен съд – от общото събрание на съдиите от апелативния специализиран наказателен съд.

Чл. 68в. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Общинските съвети в срок три месеца преди изтичането на мандата на съдебните заседатели изпращат списъка на кандидатите за съдебни заседатели заедно с копие от решенията си и документите по чл. 68, ал. 3:
1. за районните съдилища – до председателя на съответния окръжен съд;
2. за окръжните съдилища – до председателя на съответния апелативен съд;
3. за специализирания наказателен съд – до председателя на апелативния специализиран наказателен съд.
 
Чл. 68г. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) Съдебните заседатели във военните съдилища се избират по предложение на командирите на военните формирования от общото събрание на съдиите от военно-апелативния съд.
(2) Общото събрание на съдиите от военно-апелативния съд определя броя на съдебните заседатели за военните съдилища, които трябва да бъдат предложени от командирите на военните формирования. Разпределението на броя на съдебните заседатели за военните съдилища трябва да е в същото съотношение, в което се намира броят на военнослужещите в районите на военните съдилища.
(3) Командирите на военните формирования може да предложат допълнителни лица, чийто брой не надхвърля с 20 на сто определения за съответния военен съд брой.
(4) В срок три месеца командирите на военните формирования изпращат списък с предложените от тях кандидати за съдебни заседатели до председателя на военно-апелативния съд. Към предложенията се прилагат и документите по чл. 68, ал. 3.
(5) Общото събрание на съдиите от военно-апелативния съд обсъжда представените кандидатури и избира съдебните заседатели.

Чл. 68д. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) Председателите на окръжните, апелативните и на апелативния специализиран наказателен съд създават комисия, която извършва проверка за съответствие с изискванията на чл. 67, ал. 1 на кандидатите за съдебни заседатели, предложени от общинските съвети.
(2) Кандидатите, които отговарят на изискванията и са избрани, полагат клетва пред общото събрание на съдиите при съответния районен, окръжен, военен и специализиран наказателен съд.
(3) Списъкът на избраните и положили клетва съдебни заседатели се публикува на страницата на съответния съд в интернет.

Чл. 68е. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Когато комисията установи, че предложените от общинските съвети кандидати, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1, са по-малко от определения по чл. 67а брой, председателят на съответния съд изпраща искане до общинските съвети за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели в срок до един месец от постъпване на искането.
 
Чл. 69. (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., изм., бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) Мандатът на съдебните заседатели е 4 години и започва да тече от датата на полагане на клетвата.
(2) Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.
(3) Ако разглеждането на делата, в които участват съдебни заседатели, продължи след срока по ал. 1, участието им по съответните дела продължава до тяхното приключване в съответната съдебна инстанция.

Чл. 70. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) Съдебните заседатели са длъжни незабавно да информират административния ръководител на съответния съд, в случай че бъдат привлечени като обвиняеми.
(2) Административният ръководител на съответния съд извършва служебна проверка за съдимостта на съдебните заседатели на всеки 6 месеца.

Чл. 71. (1) (Предишен текст на чл. 71 – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Съдебният заседател се освобождава предсрочно от съответното общо събрание по предложение на председателя на съда:
1. по негово искане;
2. при поставянето му под запрещение;
3. когато е осъден за умишлено престъпление;
4. при трайна невъзможност да изпълнява задълженията си повече от една година;
5. (доп. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) когато извърши тежко нарушение на задълженията си или системно не ги изпълнява, или извърши действие, с което уронва престижа на съдебната власт, включително когато уронването на престижа на съдебната власт е последица от привличането му като обвиняем за умишлено престъпление;
6. (нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) в случай че бъде привлечен като обвиняем за умишлено престъпление във връзка с упражняване на функции в правораздаването;
7. (нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) при възникване или установяване на обстоятелство по чл. 67, ал. 3.
(2) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Предложението за предсрочно освобождаване на съдебен заседател трябва да бъде предоставено на членовете на общото събрание на съдиите не по-късно от три дни преди провеждане на събранието.
(3) (Нова – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Препис от протокола с решението на общото събрание се изпраща на съдебния заседател, на съответния общински съвет или на съответния командир на военно формирование.

Чл. 72. (1) Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на делото, в което участват, продължи и след този срок.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) За всяко дело се определят основни и резервни съдебни заседатели на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Чл. 73. (Изм. – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) (1) За времето, в което съдебните заседатели изпълняват функциите си и задълженията, свързани с тях, им се заплаща възнаграждение от бюджета на съдебната власт.
(2) Възнаграждението на съдебните заседатели за всеки заседателен ден се определя въз основа на действително отработените часове за деня, които съответстват на времетраенето на съдебното заседание до обявяването на съдебния акт, включително и за започнат час. В случай на отлагане на съдебното заседание на съдебните заседатели се заплаща възнаграждение за два отработени часа, изчислено по реда на ал. 4.
(3) Възнаграждението се изплаща ежемесечно за всички заседателни дни на съответния месец.
(4) Размерът на възнаграждението на съдебните заседатели на ден се равнява на Eдна двадесет и втора от 60 на сто от основната заплата съответно за районен съдия, за окръжен съдия и за съдия от военен съд, но не по-малко от 20 лв. на ден.
(5) На съдебните заседатели се възстановяват разходите за транспорт, които са направили във връзка с участието си в съдебни заседания.
(6) В срок до три месеца след полагане на клетвата съдебният администратор или административният секретар на съответния съд и Националният институт на правосъдието организират и провеждат начално обучение на съдебните заседатели.
Чл. 74. (1) Председателят на съда може с разпореждане да наложи глоба от 50 до 500 лв. на съдебен заседател за неизпълнение на задълженията му, след като му предостави възможност да даде обяснения.
(2) По жалба на наказания съдебен заседател председателят на по-горния съд може да отмени разпореждането по ал. 1 или да намали размера на глобата.
Чл. 75. (Обявен за противоконституционен с Решение № 10 на КС на РБ - ДВ, бр. 93 от 2011 г.)
Чл. 75а. (Нов – ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 9.08.2016 г.) Пленумът на Висшия съдебен съвет приема наредба, с която определя:
1. условията и реда, по които се определя броят на съдебните заседатели, както и резервните съдебни заседатели за всеки съд;
2. етични правила за поведение на съдебните заседатели;
3. други организационни въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели.
 Научете повече за съдебните заседатели тук
 

Списък на съдебните заседатели в СРС,
разпределени чрез жребий по съдебни състави:

Мандат 2015 - 2020 г.

 
Име и Фамилия
АНУШКА ИЛИЕВА
АВГУСТА КРЪСТЕВА
АЛЕКСАНДРОС ВАГЕНИДИС
АНЕЛИЯ МИХАЙЛОВА
АНЕЛИЯ ТОРОШАНОВА-ДЮЛГЕРОВА
АНЖЕЛА СОТИРОВА
АНИ АНГЕЛОВА
АНИ МИЛЕВА-ТУЧА
АНИ ТЕПЕЛИЕВА
АНКА ТРИФОНОВА
АНТОАНЕТА КРУМОВА
АНТОН МАРИНОВ
АНТОНИО ТОСЛЕВ
БЛАГОВЕСТ ИЛИЕВ
БОРИС АВРАМОВ
БОРИС БЛАГОЕВ
БОРИСЛАВ ПЕТРОВ
БОРЯНА ХРИСТОВА
ВАЛЕНТИН АНГЕЛОВ
ВАЛЕНТИН МИХОВ
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ
ВАНЯ ПЕНЧЕВА
ВАНЯ СТОЯНОВА
ВАСИЛ ДИМИТРОВ
ВАСИЛ ПАНКОВ
ВАСИЛ ПЕЕВ
ВАСИЛКА АЛЕКСИЕВА
ВАСИЛКА ВЕЛКОВА
ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА
ВЕНЕЛИН ВЕЛИКОВ
ВЕНЦИСЛАВ РАНГЕЛОВ
ВЕРЖИНИЯ АРСОВА-БАЛЧЕВА
ВЕСЕЛИНА ВАСИЛКОВСКА
ВЕСЕЛИНА ЖЕЧЕВА
ВЕСЕЛКА ПЕТРОВА
ВИОЛЕТА ПЪРВАНОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ
ВЯРА ГЮРОВА
ГЕОРГИ ГИЧЕВ
ГЕОРГИ КАСАПОВ
ГЕОРГИ КИСЕЛОВ
ГЕРГАНА ВОЙНИШКА
ГОШО ДИЛОВ
ДАНИЕЛ НИКОЛОВ
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА-ЗЛАТКОВА
ДАНИЕЛА ЗЪМКОВА
ДАНИЕЛА МАРИНКОВА
ДАНИЕЛА МАРКОВА
ДАНИЕЛА ШАБАНСКА
ДЕТЕЛИНА КУЗМАНОВА
ДЕЯНА ТОДОРОВА
ДИАНА ГАРОВА-ВИСОНОВА
ДОБРИН БОРИСОВ
ДОБРИНА АНДРЕЕВА
ДОБРИНКА АНДРЕЕВА
ДОНКА РУЙНЕКОВА
ДОРА СТОЙНОВА
ДОРИАНА ДОЙЧЕВА
ДРАГА ЦВЕТКОВА
ЕВА ФИЛИПОВА
ЕВГЕНИЯ МИЛЕНКОВА-МАСЛАРСКА
ЕВДОКИЯ ГЕРГОВА-САВОВА
ЕЛЕНА ЕЛЕНКОВА
ЕЛИНКА НИКОЛОВА
ЕЛИЦА МАРИНОВА
ЕЛКА НИКОЛОВА
ЕЛКА НИКОЛОВА
ЕМИЛ ИВАНОВ
ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА
ЕСТЕР БОДУРСКА-ДЕНКОВА
ЖАНА ЦИНЗОВА
ЖЕЛАНА ИВАНОВА
ЖЕЛАНА ИВАНОВА
ЖЕЛЬО ЖЕЛЕВ
ЖИВКА ПАВЛОВА
ЖИНА НИКОЛОВА
ЗОЯ КОЛЕВА
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ
ИВАН РАДЕВ
ИВАНКА ИЛИЕВА
ИВАНКА ЧОНЕВА
ИВО ВАСИЛЕВ
ИВО ПАНАЙОТОВ
ИГЛИКА ЗАХАРИЕВА
ИЛИНА САВЧЕВА
ИЛОНА КОСТОВА
ИЛОНКА СТОЯНОВА
ЙОРДАНКА БОТЕВА
ЙОРДАНКА ДАВИДОВА
ЙОРДАНКА КРЪСТЕВА
ИРЕНА ХРИСТОВА
ИРИНА ВЪЛЧОВСКА
ИРИНА ПЕТРОВА
ИСКРА ПЕТРОВСКА-АНТОНОВА
КАМЕЛИЯ СТАНЧЕВА
КАТЯ БАЛАБАНОВА
КАТЯ БАЛАБАНОВА
КАТЯ ТОПАЛОВА
КИРИЛ ПЕЙЧИНОВ
КИРИЛКА ЯЦУТА
КРАСИМИР РАГИН
ЛИДИЯ БОРИСОВА
ЛИЛИ МАНОЛОВА
ЛИЛИ МАНОЛОВА
ЛИЛИЯ ФРАНЦОВА-БОГДАНОВА
ЛЮБОМИР ПЕТРОВ
ЛЮДМИЛА САВОВА
МАГДАЛЕНА МИТОВА
МАРГАРИТА ПАНАЙОТОВА-СМОЛЕНОВА
МАРГАРИТА ПАНАЙОТОВА-СМОЛЕНОВА
МАРГАРИТА СПАСОВА
МАРГАРИТА ТОДОРОВА
МАРГАРИТА ЦВЕТАНОВА
МАРИЕТА ДОЧЕВСКА
МАРИЙКА КЛИСАРОВА
МАРИНА МАНЕВА
МАРИЯ ГАМИЗОВА
МАРИЯ ДИМОВА
МАРИЯ КОЛЕВА
МАРИЯ КОСТАДИНОВА
МАРИЯ ЧОЛАКОВА
МАРИЯН ФЛОРОВ
МАРИЯНА МИРАНДЖИЕВА
МАРИЯНА СОКОЛОВА
МАРТИНА СЕМОВА
МАЯ ИЛИЕВА-ПЕТРОВА
МАЯ ЩЕРЕВА
МИЛЕНА СТОЯНОВА
МИЛКА ПАСКАЛЕВА-КЪРКОВСКА
МИХАИЛ ГАНЧЕВ
МИХАИЛ САВОВ
НАДЕЖДА БОРИСОВА
НАДЯ БОНЕВА
НАДЯ ХАДЖИДОСЕВА
НАДЯ ХАДЖИДОСЕВА
НЕВЕНА АНДОНОВА
НЕВЕНА АТАНАСОВА
НЕДЯЛКА РАЗПОПОВА
НЕЛИ ПЕТРОВА
НЕЛИ СТОЕВА
НЕНКА ГЕОРГИЕВА
НИКОЛАЙ ПАНАЙОТОВ
НИКОЛИНА ТЕОФИЛОВА-КЪНЧОВСКА
НИКОЛИНА ШИШКОВА
НИКОЛИНКА АНГЕЛОВА
НИНА БАШИР
НИНА ДЕЧЕВА
ОЛГА ВЛАДОВА
ПАВЛИН НАЙДЕНОВ
ПАВЛИНКА АТАНАСОВА-ГЕОРГИЕВА
ПЕНКА СТОЯНОВА
ПЕТЪР ДАМЯНОВ
ПЕТЪР ИЛИЕВ
ПЕТЯ МИТЕВА
РАДКА КЪНЧЕВА
РАДОСЛАВ ИВАНОВ
РАДОСТИН МАНОВ
РАЙНА ЙОРДАНОВА
РАЙНА ЧАКАЛОВА
РОЗАЛИЯ НИКОЛОВА
РОМЕО ДОБРЕВ
РОСИЦА МИХАЙЛОВА
РОСИЦА ФУТЕКОВА-ХРИСТОВА
РОСИЦА ЯНАКИЕВА
РУМЕН БУХЛЕВ
РУМЕН ВАСЕВ
РУМЕН ПЕНОВ
РУМЕН РОМАНОВ
РУМЯНА ВАСЕВА
РУМЯНА ИВАНОВА
РУМЯНА КАРАДИМЧЕВА
СВЕТЛАНА МАРИНОВА
СВЕТОСЛАВ БЕЛИЧЕВ
СЕВАСТИАНА ШАХПАЗОВА
СИЛВИЯ ГРИГОРОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА
СИЛВИЯ ИВАНОВА
СЛАВКА ВЕСЕЛИНОВА
СНЕЖАНКА БОЛЧЕВА
СНЕЖАНКА МОНЕВА
СТЕФАН СТЕФАНОВ
СТЕФКА ДИМИТРОВА
СТЕФКА СИМЕОНОВА
СТЕФКА ТИНЧЕВА
ТАТЯНА ПАЗИЙСКА
ТАТЯНА СТОЯНОВА
ТЕМЕНУЖКА ГЬОШКОВА
ТЕОФАНА ПЕРСИЙСКА-ПЕЙНОВА
ТОДОРКА БАРУТЧИЙСКА
ТОДОРКА БАТАКЛИЕВА
ТОДОРКА ВЪЛЕВА
ХРИСТИНА ТЕНОВА
ЦВЕТЕЛИН ИЛИЕВ 
ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛИНОВА
ЦВЕТКО ДИМИТРОВ
ЮЛИЙ ЦВЕТКОВ
ЮЛИЯ ГРАДИНАРСКА
ЮЛИЯ НИКОЛОВА
ЯВОР РАНГЕЛОВ
ЯНА ПЕШЕВА
Подали молба за отказ:
БОЯН СТОЯНОВ
ДЕСИСЛАВА ДЖУРОВА-АЛЕКСИЕВА
ДИМИТЪР КЮРКЧИЕВ
ЗДРАВКА ЯНЕВА
ЗОРНИЦА РУСКОВА
ИВАНКА МАНОЛКОВА
КАТЕРИНА МИЛЕВА
КЛАРА МИЛОШЕВА
КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА-СТАМЕНОВА
КРЪСТЬО ЧОЛЕВ
ЛИЛИЯ ПАНЕВА
МАРИЯ МИХАЙЛОВА
МИГЛЕНА ИВАНОВА
МИНА НИКОЛОВА-БЕРОВА
НИКОЛИНА БОРИСОВА
НИКОЛИНА ИЧЕВА
ПЕТЪР ЯКИМОВ
ПЛАМЕН КОЛЕВ
ПЛАМЕН МИХАЙЛОВ
РУМЯНА ДИМИТРОВА
РУМЯНКА ЦВЕТКОВА
СИЛВИЯ КОВАЧЕВА

Посещения:
web Page Counter

Обновено на 18.02.2020 г. в 13:34 ч.