Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
За съдебната система

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдилищата осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи. Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон. Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона. Правосъдието се осъществява в името на народа. Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища. Със закон могат да се създават и специализирани съдилища.
Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес. Производството по делата осигурява установяването на истината. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго. Актовете на правораздаването се мотивират.

При завеждане на иска, сезиране на съда за извършено престъпление или обжалване на наложено административно наказание, делото се разглежда от първоинстанционен съд. 

Софийският районен съд, както и останалите районни съдилища в страната, е основен първоинстанционен съд. В него се разглеждат:
1) Граждански дела (семейни, искове за издръжка, трудови дела, искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 25 000 лв., делби на движимо и недвижимо имущество и др.);
2) Административни дела по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и по някои текстове от Изборния кодекс;
3) Наказателни дела (които не сa подсъдни на окръжен съд като първа инстанция);
4) Административно-наказателни дела (такива за налагане на наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс; по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ), по Закона за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия (ЗООРПСМ), при обжалване на наложени административни наказания за нарушения по Закона за движението по пътищата, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, Закона за защита на потребителите, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за акцизите, Закона за обществените поръчки, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за автомобилните превози, Закона за частната охранителна дейност, Закона за опазване на околната среда, Закона за българските лични документи и много др.).

При обжалване на първоинстанционните съдебни актове по граждански и наказателни дела се образува второинстанционно дело пред въззивния съд – окръжен съд (за Софийския районен съд това е Софийския градски съд). Административно-наказателните и административните дела се обжалват пред административните съдилища (за Софийския районен съд това е Административен съд София-град), които разглеждат делата като касационна инстанция.

Прокуратурата в Република България следи за спазване на законността и няма правосъдна функция, каквато имат само съдилищата. Тя има структура като тази на съдилищата и се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури (към които има окръжни следствени отдели), специализирана прокуратура (към която има следствен отдел), военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури.
Следствените органи са в системата на съдебната власт. Те осъществяват разследване по наказателни дела в случаите, предвидени в закон.

Конституционният съд на Република България не е съдебен орган и не е част от съдебната система. Той има следните правомощия, които не могат да бъдат допълвани или отнемани със закон: 1) Дава задължителни тълкувания на Конституцията; 2) Произнася се по искане за установяване на противоконституционност на законите и на другите актове на Народното събрание, както и на актовете на президента; 3) Решава спорове за компетентност между Народното събрание, президента и Министерския съвет, както и между органите на местно самоуправление и централните изпълнителни органи; 4) Произнася се за съответствието на сключените от България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна; 5) Произнася се по спорове за конституционността на политическите партии и сдружения; 6) Произнася се по спорове за законността на избора за президент и вицепрезидент; 7) Произнася се по спорове за законността на избора на народен представител; 8) Произнася се по обвинения, повдигнати от Народното събрание срещу президента и вицепрезидента.

Източници: Конституция на Република България, Закон за съдебната власт, Граждански процесуален кодекс, Наказателно-процесуален кодекс, Административнопроцесуален кодекс.

Връзки към страниците на институциите в съдебната система на България и към други институции можете да откриете тук.

Посещения:
hit Counters For Websites

Обновено на 20.11.2016 г. в 11:48 ч.