Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Свободни работни места

ОБЯВИ:


 
 
Обява
за длъжността „Съдия по вписваниятапри Софийски районен съд
 
На основание писмо изх.№ 11-00-1602/2020 г. от 17.11.2020 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Съдия по вписванията“ при Софийски районен съд, която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда – до заемане на длъжността въз основа на конкурс.
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба (заявление);
2. Автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ за психично здраве;
5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
7. Нотариално заверени копия от диплома с приложения за висше образование по специалност „Право“;
8. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.
 
 
 
Обявата е публикувана във в-к „24 часа“, бр. 293 на 24.11.2020 г.


ОБЯВА 
за длъжността „Съдебен статистик“ – 1 щатна бройка
 
Описание на длъжността:
Съдебният статистик подпомага административния ръководител и съдебния администратор в събирането и обобщаването на статистическата информация, като анализира, синтезира и извежда необходимата информация от наличните в съда информационни системи по периоди, съдии и отделения; изготвя и изпраща в определените срокове статистически отчети; изготвя всички статистически форми, изисквани от съдилищата; следи за точното отразяване на статистическата информация в деловодните книги и регистри; изготвя отчетите за дейността на съда по съответните видове дела, като ги изпраща на Висш съдебен съвет и Министерство на правосъдието в определените за това срокове; ежемесечно изготвя сведения за броя на постъпилите дела, броя на приключените дела от отделните съдии и ги представя на административния ръководител и др.
Изисквания за заемане на длъжността:
Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, съгласно чл.107а от Кодекса на труда, чл.340а, ал.1 от Закона за съдебната власт и чл.137 от Правилника за администрацията на съдилищата. Към момента на назначаване кандидатът следва да отговаря на изискванията на чл.340, ал.1-3 от Закона за съдебната власт. Трудов стаж не се изисква.
Средно образование; отлични умения и познания по прилагане на мрежови операционни системи и базирани системи на съвременни офис процедури, компютърни умения, работа със стандартно офис оборудване, софтуерни продукти и копирна техника; добри познания на нормативните разпоредби, регулиращи дейността на органите на съдебната власт - ЗСВ, ПАС, Етичен кодекс на съдебните служители, други нормативни актове, имащи пряко отношение към извършваната от служителя работа (ГПК, НПК, НК и др.); опит при работа с документи и кореспонденция; отлични комуникационни, организационни и лични качества; отлични умения за работа в екип; притежание на необходимите нравствени и професионални качества– дискретност, изпълнителност, отговорност, инициативност, способност за решаване на конфликтни ситуации.
Предимства:
Наличие на опит при изпълнението на функции идентични или сходни с тези за длъжността, за която кандидатите подават заявление за участие.
Минимален размер на основното трудово възнаграждение за длъжността:
734 лв., като на служителите се заплаща ежемесечно и допълнително възнаграждение за ранг, както и за придобит трудов стаж и професионален опит.
Необходими документи за представяне:
Заявление за участие в подбора, подробна професионална автобиография-европейски формат и мотивационно писмо.
При постъпване на работа: медицинско свидетелство– оригинал, документ, че кандидатът не страда от психически заболявания, удостоверено по съответния ред – оригинал; свидетелство за съдимост – оригинал, копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността (със заверка от кандидата), документ за компютърна грамотност /удостоверение, диплома, референция и др./ – копие със заверка от кандидата, декларация за обстоятелствата по чл.340а, ал.1 ЗСВ, декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 КТ, декларация-съгласие за обработване на лични данни, копия от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит (не е задължително), като могат да бъдат приложени препоръки от работодатели или организации по повод дейността на кандидата и други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, които кандидатът притежава.
Място (адрес) за подаване на документи:
Софийски районен съд, гр. София 1463, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“.
Срок за подаване на документи: 15 (петнадесет) дни, считано от датата на публикуване на обявата – 11.09.2020 г., включително.
Начин на провеждане на подбора:
Подборът ще се проведе на три етапа (подбор по документи, практически изпит и събеседване), както следва:
1. Първи етап – подбор по документи: Само кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата, ще бъдат допуснати до втори етап.
2. Втори етап – практически изпит: Проверка на познанията и уменията за текстообработка и обработка на данни с Microsoft Word и Microsoft Excel.
3. Заключителен етап – събеседване с кандидатите, преминали успешно втори етап: Събеседването с всеки един от кандидатите ще се проведе по въпроси, свързани с познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността; познаване на Етичния кодекс на съдебните служители и Правилника за администрацията на съдилищата; професионалната мотивация за работа в СРС; комуникативни умения; релевантен опит, относим към изискванията за длъжността.
Оценяването на кандидатите се извършва по шестобалната система. За следващ етап се класират само кандидатите, получили оценка не по-ниска от „Много добър /4,50/”.
Само допуснатите кандидати до съответния етап (втори/трети) ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон/електронна поща за контакт за датата, часа и мястото на провеждане на етапа.
Всички съобщения, свързани с подбора ще се обявяват интернет страницата на Софийския районен съд, секция „Конкурси“.ОБЯВА
за длъжността „Съдия по вписваниятапри Софийски районен съд
 
На основание писмо изх.№ 11-00-36/2020 г. от 17.01.2020 г. на Министъра на правосъдието, се ОБЯВЯВА наличието на 1 (една) щатна бройка за длъжността „Съдия по вписванията“ при Софийски районен съд, която може да бъде заета при условията на чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда – до заемане на длъжността въз основа на конкурс.
Минимални изисквания за заемане на длъжността: Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл.162 от Закона за съдебната власт (ЗСВ): да имат само българско гражданство; да имат висше образование по специалността „Право”; да са преминали стажа, определен в ЗСВ и да са придобили юридическа правоспособност; да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; да не са дисциплинарно освободени от длъжност изборни членове на Висшия съдебен съвет за накърняване престижа на съдебната власт; да не страдат от психическо заболяване.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Молба (заявление);
2. Автобиография;
3. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;
4. Документ за психично здраве;
5. Документи, удостоверяващи трудов, осигурителен и/или служебен стаж;
6. Декларация по чл.162 ЗСВ /свободен текст/;
7. Нотариално заверени копия от диплома с приложения за висше образование по специалност „Право“;
8. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.
Срокът за подаване на документите: 7-дневен, считано от датата на публикуване на обявата.
Място за подаване на документите: СРС – гр.София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23, партерен етаж, служба „Регистратура“ – за „Човешки ресурси“, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.
След изтичане на срока за приемане, документите на всички кандидати ще бъдат изпратени в Министерство на правосъдието, ведно с копие от публикацията на обявата в местния печат, за осъществяване подбор на кандидатите.

 
-----------------------------------------------------------------------------------
Обявата е публикувана във вестник  „24 часа“, бр. 33 на 03.02.2020 г.Посещения:
page Counter

Обновено на 24.11.2020 г. в 12:31 ч.